Banner10604201815223776.jpg Banner2060420181400045.jpg slider_03100120151139224.png slider_021001201511392183.png Banner3060420181609145.jpg

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

 Sứ mệnh

Khoa Kinh tế Tài nguyên & Môi trường đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kinh doanh; kinh tế Tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Tầm nhìn

Đến năm 2016 Khoa sẽ đào tạo thêm bậc cao học và năm 2020, Khoa sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các Khoa đào tạo cùng chuyên ngành tại các trường đại học tiên tiến trong nước.

Giá trị cốt lõi

Coi trọng chất lượng - Phát triển tài năng - Nâng cao vị thế.

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan